Obowiązek
informacyjny

Mytkowski – Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, w związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) przedstawiamy Państwu informacje dotyczące wykorzystania Państwa danych osobowych przez MYTKOWSKI Sp. z o.o. 

Witryna www.mytkowski.pl

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej www.mytkowski.pl (dalej jako Strona lub Usługa) jest MYTKOWSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul.Żabikowskiej 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859643, dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości 5.250,00 złotych i posługującą się numerem REGON: 387032610 oraz NIP: 7773365279, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Karola Mytkowskiego, e-mail: biuro@mytkowski.pl; tel.: 602-520-713 (dalej Administrator lub Firma). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Wybrane podstrony serwisu internetowego zawierają zapytania (zwane dalej Zapytaniem) umożliwiające przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Firmy. Za pomocą Zapytania użytkownik może przesłać do Firmy następujące dane: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres budowy, której dotyczy zapytanie.

3. Dane osobowe ujawniane w Zapytaniu są przetwarzane zgodnie z zgodnie z RODO po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie za pomocą przycisku „Wyślij”, będącego elementem Zapytania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

·   wyrazili Państwo zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

·   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

·   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą wykorzystane w celu odpowiedzi na przesłane pytanie lub w celu wykonania działań, o które się Państwo zwrócili i/lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do przetwarzania danych. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

4. Korzystanie ze Strony związane jest z pobieraniem takich informacji o jej Użytkowniku jak: adres IP, dane behawioralne (zachowania na stronie), lokalizacja (przybliżona), identyfikatory urządzeń końcowych (informacje o rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz przeglądarce użytkownika), identyfikatory plików cookie, informacje o wyszukiwaniach w Internecie, wiek, płeć.

Dane te wykorzystujemy w celu:

•  badania preferencji i zachowań użytkownika na Stronie za pomocą technologii ciasteczek, tworzenia statystyk dotyczących użytkowników Strony i wykorzystywanie ich do dostosowywania/polepszania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

•  tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

•  technicznego dostarczenia treści, utrzymania i wsparcia technicznego usługi, zapewnienia bezpieczeństwa usługi, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, dopasowywania usługi do potrzeb użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia oraz do wycofania wyrażonej zgody bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania, usunięcie danych lub wycofanie zgody odbywa się na podstawie żądania użytkownika Strony przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@mytkowski.pl.

6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mytkowski.pl.

8. Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Udostępniamy lub możemy udostępnić Państwa dane przede wszystkim: usługodawcy dostarczającemu usługi hostingowe, firmie zarządzającej i serwisującej witrynę www.mytkowski.pl i zarządzającej działaniami marketingowymi w internecie, firmom dostarczającym oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej, firmie dostarczającej oprogramowanie księgowe i biurowe lub innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT, zewnętrznemu biuru rachunkowemu, do zewnętrznego biura architektonicznego, zewnętrznym kierownikom budowy i podwykonawcom, firmom świadczącym usługi konsultingowe w zakresie przepisów prawa, przewoźnikom (w tym firmom kurierskim). W przypadku wyrażenia stosownej zgody będą to również Facebook Ireland Ltd. i/lub Google Ireland Limited. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd. i/lub Google Ireland Limited (Serwisy) i zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu danych poza EOG. Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych i/lub w celu realizacji umowy (wykorzystujemy narzędzia biurowe i chmurowe dostarczane przez Google Ireland Limited). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności tych Serwisów. Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

12. Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone (np. okres obowiązywania/realizacji umowy) lub przez okres określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu stosunku umownego lub cofnięciu zgody tylko przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych

13. W oparciu o Państwa dane osobowe możemy dokonywać profilowania i podejmować zautomatyzowane decyzje (o wyświetleniu reklamy), o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma to miejsce w nast. systemach: strona internetowa www.mytkowski.pl i fanpage w portalu Facebook. Profilowanie jest wykonywane w celu marketingu usług własnych. Mają Państwo prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.

Polityka ciasteczek

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• tworzenia profilu użytkownika i dostarczania reklam określonym grupom odbiorców.

5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl. lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MYTKOWSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul.Żabikowskiej 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859643, dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości 5.250,00 złotych i posługującą się numerem REGON: 387032610 oraz NIP: 7773365279, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Karola Mytkowskiego, e-mail: biuro@mytkowski.pl; tel.: 602-520-713 (dalej jako Firma lub Administrator).

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dom Modelowy firmy MYTKOWSKI, ul. Zbożowa 11, 62-052 Komorniki lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@mytkowski.pl.

3. Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać, ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO: wyrazili Państwo zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a); przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną , lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b); przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c); przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d); przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f).

6. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

• Klienci: realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji oraz obsługi posprzedażowej, m.in. reklamacji i korekt,) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),

• Kontrahenci: realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f jeśli kontaktuje się z nami pracownik kontrahenta),

• Kontrahenci: realizacji zobowiązań prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c),

• Klienci: w celu promowania działalności Firmy i marketingu usług (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody),

• archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 118 ustawy Kodeks cywilny i innymi przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych).

• w celu promowania działalności Firmy i marketingu usług (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody),

• w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),

• odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub zapytanie telefoniczne, realizacji działań o które się Państwo zwrócili lub przesyłania informacji jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, jest to niezbędne przed zawarciem umowy lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, b, lub c),

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przez stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie naszej siedziby (art. 6 ust. 1 lit. f)

• w celu organizacji pracy, prowadzenia wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa).

• prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

7. Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić przede wszystkim: firmie dostarczającej oprogramowanie księgowe i biurowe lub innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT (w tym dostawcy usług hostingowych), zewnętrznemu biuru rachunkowemu, do zewnętrznego biura architektonicznego, zewnętrznym kierownikom budowy i podwykonawcom, firmom świadczącym usługi konsultingowe w zakresie przepisów prawa, przewoźnikom (w tym firmom kurierskim), firmie serwisującej monitoring wizyjny. W przypadku wyrażenia stosownej zgody będą to również: pracownia fotograficzna, Facebook Ireland Ltd. i/lub Google Ireland Limited. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd. i/lub Google Ireland Limited (Serwisy) i zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu danych poza EOG. Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych i/lub w celu realizacji umowy (wykorzystujemy narzędzia biurowe i chmurowe dostarczane przez Google Ireland Limited). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności tych Serwisów. Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

9. Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone (np. okres obowiązywania/realizacji umowy) lub przez okres określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe możemy dokonywać profilowania i podejmować zautomatyzowane decyzje (o wyświetleniu reklamy), o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma to miejsce w nast. systemach: strona internetowa www.mytkowski.pl i fanpage w portalu Facebook. Profilowanie jest wykonywane w celu marketingu usług własnych. Mają Państwo prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.

Monitoring wizyjny

Na terenie naszego Domu Modelowego przy ul. Zbożowej 11 w Komornikach Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Firmy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Skontaktuj się z nami.
Zbudujemy dla Ciebie piękny dom.